0 امتیاز
700 نمایش

طبق محاسبات ریاضی می دونید این تابع دقیقا چه کاری با انحراف معیار و میانگین و داده انجام می ده؟ یعنی فرمول ریاضی اش چیه؟

توسط
ویرایش شده توسط prodo

1 پاسخ

0 امتیاز

standard Xi= Xi-M/S
M میانگین
S انحراف معیار

توسط
...