0 امتیاز
39 نمایش

من میخوام اگر مجموع یک سلول با یک عدد ثابت بیشتر از ثابت دوم شد ، عدد ثابت دوم را در نظر نگیرد و فقط مجموع سلول و عدد ثابت اولیه را در سلول قرار دهد
مثلا 360-(90+A1) در صورتی که مجموع a1 به اضافه 90 کمتر از 360 شد عدد 360 رو در نظر نگیرد و فقط جمع a1 به اضافه 90 را در سلول نمایش دهد و اگر مجموع بیشتر از 360 شد، عدد 360 را از آن کم کند و باقی مانده را در سلول نمایش دهد

توسط
ویرایش شده توسط prodo

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...