0 امتیاز
2.6k نمایش

چطور می‌شه توسط صفحه کلید به سرعت در خانه‌های جدول حرکت کرد؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
  1. می‌شه با کلید جهت داخل جدول حرکت کرد. حرکت در سطرها (خانه‌ی بالا و پایین) به این صورت راحت هست. اما حرکت در ستون‌ها (خانه‌ی مجاور) در صورتی که متنی داخل خانه باشه راحت نیست.
  2. در صورتی که در خانه‌ی مجاور متنی وجود داشته باشه با ctrl + right یا ctrl + left می‌شه به سرعت در جدول حرکت کرد.
  3. یک راه دیگه برای حرکت بین خانه‌های یک سطر استفاده از tab و shift + tab هست.
توسط programmer (12.8k امتیاز)
+1

توسط alt + page down و alt + page up و alt + home و alt + end هم هستن

...