کاربر programmer

فعالیت توسط programmer

امتیاز: 12,813 امتیاز (رتبه #1)
پرسش‌ها: 352 (213 با انتخاب بهترین پاسخ)
پاسخ‌ها: 974 (702 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه‌ها: 223
امتیاز روی: 245 پرسش, 238 پاسخ
اعطا کرده: 483 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده: 981 افزایش امتیاز, ۱ کاهش امتیاز

عناوین

برنز

پرسنده x 1
پاسخ‌دهنده x 1
دیدگاه‌گذار x 1
امتیازگذار x 1
دوست‌داشتنی x 1
خوش‌ذوق x 1
قدرشناس x 1
کلوب ۱۰۰ تایی x 1
مدال‌آور x 1
خواننده x 1
ویرایش‌گر x 1
موقوف x 1
نگهبان x 1
بازدیدکننده x 1
دوست x 1
پرسش مورد توجه x 352

نقره

پرسشگر x 1
مدرس x 1
مشتاق به امتیازدهی x 1
محبوب x 1
خردمند x 1
مودب x 1
کلوب ۱،۰۰۰ تایی x 1
خواننده‌ی مشتاق x 1
حاشیه‌نویس x 1
ویرایش‌گر کپی x 1
پرسش بسیار مورد توجه x 352
دوست صمیمی x 1

طلا

محقق x 1
بسیار حرفه‌ای x 1
محترم x 1
استاد x 1
خواننده‌ی فداکار x 1
امتیازگذار فداکار x 1
کلوب ۱۰،۰۰۰ تایی x 1
سردبیر x 1
پرسش معروف x 147
یار غار x 1
...