+1 امتیاز
791 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

برای این کار از تابع NOW استفاده کنید

=NOW()
توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...