0 امتیاز
178 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

در صورتی که پارامتر وارد شده نام تعریف نشده‌ای در اکسل باشه اخطار #NAME? تولید می‌شه

=ERFC(a) ==> #NAME?

در صورتی که پارامتر وارد شده یک مقدار غیرعددی باشه اخطار #VALUE!` تولید می‌شه

=ERFC("x") ==> #VALUE!
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...