0 امتیاز
174 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

در صورتی که یکی از پارامترها یک نام تعریف نشده استفاده کنن اخطار #NAME? تولید می‌شه

=IMDIV("1+i",x) ==> #NAME?
=IMDIV(x,"1+i") ==> #NAME?

در صورتی که یکی از پارامترها به صورت عدد مختلط a+bi نباشن اخطار #NUM! تولید می‌شه

=IMDIV("x", "1+i") ==> #NUM!
=IMDIV("(1,1)", "1-i") ==> #NUM!
=IMDIV("i-1", "1") ==> #NUM!

در صورتی که پارامتر دوم صفر باشه اخطار #NUM! تولید می‌شه

=IMDIV("i+1",0) ==> #NUM!
توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...