0 امتیاز
213 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

در صورتی که متن اول در متن دوم پیدا نشه اخطار #VALUE! تولید می‌شه

=FIND("hello", "Hello World") ==> #VALUE!

چون h کوچک نوشته شده متن اول در متن دوم وجود نداره

در صورتی که پارامتر سوم مقداری کمتر از ۱ یا بزرگ‌تر از طول متن دوم داشته باشه اخطار #VALUE! تولید می‌شه

=FIND("Hello", "Hello World", 0) ==> #VALUE!
=FIND("Hello", "Hello World", 12) ==> #VALUE!

اگر پارامتر سوم مقدار غیرعددی باشه اخطار #VALUE! تولید می‌شه

=FIND("Hello", "Hello World", "x") ==> #VALUE!

در صورتی که هر کدام از پارامترها یک مقدار به صورت نام تعریف نشده داشته باشن اخطار #NAME? تولید می‌شه

=FIND(x, A2) ==> #NAME?
=FIND(A1, x) ==> #NAME?
=FIND(A1, A2, x) ==> #NAME?
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...