0 امتیاز
196 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

در صورتی که مقدار پارامتر اول یا دوم یک نام تعریف نشده در اکسل باشه اخطار #NAME? تولید می‌شه

=FIXED(x, 2) ==> #NAME?
=FIXED(123.456, n) ==> #NAME?

در صورتی که مقدار پارامتر اول یا دوم یک مقدار عددی نباشه اخطار #VALUE! تولید می‌شه

=FIXED("x", 2) ==> #VALUE!
=FIXED(123.456, "n") ==> #VALUE!

در صورتی که مقدار پارامتر دوم از ۱۲۷ بزرگ‌تر باشه اخطار #VALUE! تولید می‌شه

=FIXED(A1, 128) ==> #VALUE!
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...