0 امتیاز
6.4k نمایش

تابع خارج قسمت اعشاری و صحیح تقسیم دو عدد در اکسل را میخام

تابع زیر فقط قسمت صحیح را میده
QUOTIENT

من تابعی میخام که کامل بده یعنی هم قسمت صحیح و اعشاری را با هم بده

توسط

2 پاسخ

0 امتیاز

به صورت دست بنویس
عدد دوم/ عدد اول=

توسط
0 امتیاز

imdiv
دو عدد رو حتی اعداد مختلط رو تقسیم می کنه

توسط
...