0 امتیاز
733 نمایش

برای اینکه بخواهیم یه جدول ایجاد کنیم که ستون بدهکار و بستانکار را وارد کردیم مانده رو خودش جمع کنه.از چه فرمولی باید استفاده کرد.

توسط

1 پاسخ

–1 امتیاز

این فرمول جواب داده
=I5-K5

توسط
0

مشکل فقط کسر کردن دو سلول از همدیگه نیست. جمع دو سلول رو باید کسر کنه

...