0 امتیاز
114 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

(ROUND(yournumber;n=
اگرnعددی مثبت باشد تعدادارقام سمت راست ممیزراتوجه میکند
اگرnعددی منفی باشد تعدادارقام سمت چپ ممیزراتوجه میکند
مثالها:
125436.13=(2;ROUND(125436.12547
125436.125=(3;ROUND(125436.12547
125400=(2-;ROUND(125436.12547
125000=(3-;ROUND(125436.12547

پیش توسط
...