0 امتیاز
99 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

در صورتی که مقدار یکی از پارامترها یک نام تعریف نشده در اکسل باشه اخطار #NAME? تولید می‌شه

=FINDB(x, "123") ==> #NAME?
=FINDB("123", y) ==> #NAME?
=FINDB("123", "1", n) ==> #NAME?

در صورتی که مقدار اول در مقدار دوم وجود نداشته باشه اخطار #VALUE! تولید می‌شه

=FINDB(13, 123) ==> #VALUE!

در صورتی که پارامتر سوم غیرعددی باشه اخطار #VALUE! تولید می‌شه

=FINDB(12, 123, "x") ==> #VALUE!

در صورتی که پارامتر سوم مقدار صفر یا منفی داشته باشه اخطار #VALUE! تولید می‌شه

=FINDB(12, 1234, 0) ==> #VALUE!

در صورتی که مقدار پارامتر سوم از اندازه‌ی متن دوم بیشتر باشه اخطار #VALUE! تولید می‌شه

=FINDB(12, 1234, 4) ==> #VALUE!
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...