+1 امتیاز
704 نمایش

در اکسل در سلول A1 یک رشته و در سلول B1 هم یک رشته‌ی دیگه دارم چطور می‌تونم بررسی کنم که آیا رشته‌ی B1 در رشته‌ی A1 قرار داده یا نه؟

توسط prodo (8.2k امتیاز)
بازتگ شده توسط prodo

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

تابع FIND به صورت زیر یک رشته رو در یک رشته‌ی دیگه جستجو می‌کنه

FIND("ab", "abcd")

در صورتی که رشته‌ی اول در رشته‌ی دوم موجود باشه اندیس اولین کاراکتر برگردونده می‌شه در صورتی که موجود نباشه یک اخطار برگردونده می‌شه

FIND("ab", "cdab") --> 3
FIND("ab", "cdef") --> ERROR

برای بررسی این که آیا خطا رخ داده یا نه از تابع ISERROR استفاده می‌کنیم

ISERROR(FIND("ab", "cdab")) --> FALSE
ISERROR(FIND("ab", "cdef")) --> TRUE
توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...