0 امتیاز
318 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

تابع SUNIF مثل SUM مجموع اعضای تعدادی آرایه رو محاسبه می‌کنه اما در روند محاسبه شرطی رو بررسی می‌کنه تا مشخص بشه کدوم اعضای این آرایه‌ها در مجموع در نظر گرفته بشه و کدوم در نظر گرفته نشه
برای مثال می‌خواهیم
۱) مجموع اعداد مثبت یک فهرست از اعداد را حساب کنیم
۲) مجموع اعداد مساوی با 4 یک فهرست را حساب کنیم

 | A  |     B
-------------------------------
1 | 1  | =SUMIF(A1:A6, ">0") ==> 1+4+1+4 = 10
-------------------------------
2 | 4  | =SUMIF(A1:A6, "=4") ==> 4+4 = 8
-------------------------------
3 | 1  | 
-------------------------------
4 | -2 |
-------------------------------
5 | 0  |
-------------------------------
6 | 4  |

این شکل ساده‌ی استفاده از این تابع هست. که پارامتر اول هم به عنوان بررسی کننده‌ی شرط و هم به عنوان محاسبه‌شونده در مجموع در نظر گرفته می‌شه.
این تابع یک پارامتر سوم اختیاری داره که در صورتی که وارد بشه محاسبه از روی اون پارامتر در نظر گرفته می‌شه اما برقراری شرط همچنان روی پارامتر اول هست

 | A  | B  |     C
-------------------------------
1 | 1  | 1  | 
-------------------------------
2 | 1  | 4  | 
-------------------------------
3 | 0  | 1  | 
-------------------------------
4 | 0  | -2 |
-------------------------------
5 | 1  | 0  |
-------------------------------
6 | 1  | 4  |

در فهرست بالا فرض می‌کنیم می‌خواهیم مجموع اعدادی از ستون B را حساب کنیم که عدد متناظر با آن در ستون A صفر است

 | A  | B  |     C
-------------------------------
1 | 1  | 1  | =SUMIF(A1:A6,"=0",B1:B6)
             ==> 1+(-2) = -1
-------------------------------
2 | 1  | 4  | 
-------------------------------
3 | 0  | 1  | 
-------------------------------
4 | 0  | -2 |
-------------------------------
5 | 1  | 0  |
-------------------------------
6 | 1  | 4  |
توسط programmer (12.8k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...