0 امتیاز
104 نمایش
توسط prodo (8.2k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

وقتی مقدار وارد شده غیرعددی باشه اخطار #VALUE! ایجاد می‌شه

=ERF.PRECISE("x") ==> #VALUE!

وقتی مقدار وارد شده یک نام تعریف نشده در اکسل باشه اخطار #NAME? تولید می‌شه

=ERF.PRECISE(a) ==> #NAME?
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...