0 امتیاز
98 نمایش
توسط prodo (8.1k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

این تابع یک مقدار در مبنای شانزده رو می‌گیره و به یک عدد معمولی (مبنای ۱۰) تبدیل می‌کنه

=HEX2DEC("F2") ==> 242
توسط programmer (12.8k امتیاز)
...